บริการซ่อมแซม

                                                                     
หมายเหตุ
 - ราคาดังกล่าว รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 - ส่วนลดจากบัตรสมาชิก ใช้ได้เฉพาะ ค่าบริการใน-นอก สถานที่เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าบริการด่วนพิเศษ หรือค่ายานพาหนะได้
 - ค่าบริการด่วนพิเศษ คือ ต้องนำเครื่องกลับในวันเดียวกันกับที่นำเครื่องส่งซ่อม คิดค่าบริการเพิ่มจากอัตราปกติ 500 บ. (การบริการนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์            พิจารณาตามอาการเสีย และอะไหล่ ว่าสามารถให้บริการนี้ได้หรือไม่)
 - กรณีให้ไปรับเครื่องซ่อมนอกสถานที่ แต่ไม่ได้ให้ช่างไปซ่อม คิดค่ายานพาหนะต่อเที่ยว คือเที่ยวเดียว 200 บ./ไป-กลับ 400 บ. (เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล และตามรอบการจัดส่งสินค้าเท่านั้น)
 - ค่าอะไหล่ขึ้นอยู่กับอาการเสีย ตามลูกค้าอนุมัติซ่อม
 - กรณีนำเครื่องเข้ามาตรวจเช็คอาการ แล้วไม่พบอาการ และไม่ทิ้งเครื่องไว้ ไม่เสียค่าบริการ
 - กรณีนำเครื่องเข้ามาตรวจเช็คอาการ แล้วไม่พบอาการ แต่ประสงค์ทิ้งเครื่องไว้ให้ตรวจสอบ ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน หากยังไม่พบอาการ คิดค่าบริการ 50% (ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดใดๆได้ และคิดค่ายานพาหนะเต็มราคา)
 - กรณีนำเครื่องเข้ามาตรวจเช็คอาการ แล้วพบอาการเสีย แต่ไม่ซ่อม คิดค่าบริการ 50% (ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดใดๆได้ และคิดค่ายานพาหนะเต็มราคา)
 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น เครื่องสำรองทุกกรณีให้เป็นไปตามบริษัทฯกำหนด กรุณาสอบถามข้อมูลเครื่องสำรองก่อนการตัดสินใจ
 - การนับจำนวนวันเครื่องสำรอง นับจากวันที่ส่ง และรับ เครื่องสำรองตามเอกสารทางการจัดส่ง

ประกันการซ่อม
1. รับประกันงานซ่อมกรณีเสียที่จุดเดิมภายใน 7 วัน
2. รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนภายใน 30 วัน (ภายใต้การใช้งานตามคำแนะนำของบริษัท)
3. ค่ายานพาหนะ
        3.1 กรณีลูกค้านำสินค้าเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการ(บจก.ภูริชวัน) แล้วเครื่องมีปัญหาใจุดเดิมภายใน 7 วัน แต่ลูกค้าประสงค์ให้ไปรับเครื่องมาซ่อม
              ไม่คิดค่าบริการช่าง แต่คิดค่ายานพาหนะ 1 เที่ยว คือ 200 บ. (ตามรอบการจัดส่งของบริษัทฯ)
        3.2 กรณีลุกค้าให้ไปซ่อมนอกสถานที่ แล้วเครื่องมีปัญหาใจุดเดิมภายใน 7 วัน บริษัทฯจะไปซ่อมนอกสถานที่ หรือ ไปรับเครื่องมาซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการและ               ค่ายานพาหนะเพิ่ม
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการจัดส่งของลูกค้า
 
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การพิจารณาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


 
 
 
สมาชิก

สิทธิประโยชน์
1. รับส่วนลด 50% สำหรับค่าบริการซ่อม
2. รับส่วนลด 5% สำหรับการซื้ออุปกรณ์, การซื้ออะไหล่, คอร์สอบรม

เงื่อนไข
1. กรุณาแสดงบัตร หรือแจ้งเลขที่บัตร ก่อนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
2.บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าและบริการจากสำนักงานใหญ่ บจก.ภูริชวัน เท่านั้น
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรทดแทนในกรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุด
4. บัตรสมาชิกมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร สำหรับลูกค้าทั่วไป
5. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ภูริชวัน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Visitors: 37,091