วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น      พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มุ่งสู่         ความเป็นเลิศเรื่องบริการ
มุ่งเป็น     ผู้นำธุรกิจกาแฟครบวงจร
มุ่งสร้าง   องค์กรให้อยู่ในระดับสากล

Visitors: 35,973